Privacy Verklaring Klantgegevens

De klantgegevens welke wij vastleggen zijn de adresgegevens, emailadressen en facturen ten behoeve van de wettelijk bij te houden administratie.

Deze gegevens worden bewaard zo lang de overheid dat van ons verlangt, nl. 6 jaar.

Deze gegevens worden nooit of te nimmer met anderen gedeeld en/of aan anderen verstrekt, tenzij de overheid dit van ons eist en wij daar de zinnigheid van inzien.

Deze gegevens worden bewaard op één vaste met wachtwoorden beveiligde computer. Deze computer is tevens voorzien van een  Internet Security Programma.

 

U hebt te allen tijde recht op inzage, correctie en verwijdering en het meenemen van uw eigen gegevens, een klacht in te dienen,  alsmede het intrekken van de toestemming.

 

Artikel 1    Algemeen

 1. Wanneer deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen van producten door de verkoper, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden hiervan schriftelijk is afgeweken.
 2. In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:

 

-          product: zaken, alsmede diensten zoals onderhoud, advies, inspectie en aanneming van werk;

 

-          de verkoper: een ieder die in zijn aanbieding naar deze voorwaarden verwijst en de opdrachtnemer;

 

-          de koper: degene, tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht en de opdrachtgever.

 

Artikel 2    Aanbieding

 

Elke van de verkoper uitgegane aanbieding is vrijblijvend.

 

Artikel 3   Overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de verkoper, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de verkoper.
 2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de verkoper binden de verkoper niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 4    Prijs

 1. De door de verkoper opgegeven prijzen luiden exclusief verpakkingskosten en omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-werkplaats. Onder werkplaats wordt verstaan het bedrijfsterrein van de verkoper.
 2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijs-factoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. ---------------------------------------Is de koper een consument en de prijsverhoging doet zich voor binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 3. De verkoper heeft het recht te bepalen dat daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende producten slechts in bepaalde minimumhoeveelheden kunnen worden geleverd.

 

Artikel 5    Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

 

1.       In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, en dergelijke vermelde gegevens en prijzen zijn slechts binden indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de verkoper ondertekende opdrachtbevestiging.

 

2.       De door de verkoper uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen, en dergelijke blijven zijn intellectueel en/of lichamelijke eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

 

3.       Indien de in lid 2 bedoelde aanbieding met ontwerp(en) en dergelijke, niet tot (de uitvoering van) een overeenkomst leiden, is de koper aan de verkoper verschuldigd 5 % van de prijs van het product waarvoor de aanbieding is gedaan met een minimum van € 25,00.

 

4.       De informatie die in het in lid 2 bedoelde ligt besloten betreffende fabricage- en constructiemethoden, producten, en dergelijke, blijft exclusief voorbehouden aan de verkoper, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De koper staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet  anders dan met schriftelijke toestemming van de verkoper wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

 

Artikel 6     Levertijd

 1. De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:

 

                  a: de dag van de totstandkoming van de overeenkomst;

 

                  b: de dag van ontvangst door de verkoper van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke;

 

                  c: de dag van de vervulling van de voor het beginnen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;

 

                  d: de dag van ontvangst door de verkoper van hetgeen volgens de overeenkomst voor het beginnen met de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

 

            Indien een leveringsdatum of –week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode   tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en die overeengekomen leveringsdatum of –week.

 1. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de verkoper bestelde materialen. Indien buiten schuld van de verkoper en/of ten gevolde van overmacht vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 2. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voor bezitsoverdracht aan de koper beschikbaar is, althans in diens macht kan worden gesteld, en de koper hiervan in kennis is gesteld.
 3. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de verkoper ontstaat tengevolge van het niet voldoen door de koper aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevold dat de verkoper van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nader ingebrekestelling vereist.
 5. Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 7    Risico- en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud

 1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de koper het risico van alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan opzet of grove schuld van de verkoper te wijten. Indien de koper na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal de verkoper gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de koper in rekening te brengen, en na zes maanden opslag van het product te verkopen onder verantwoording aan de koper van de verkoopopbrengst minus de kosten van de opslag van de verkoop.
 2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de koper over wanneer al het door de koper aan de verkopen uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, ook die wegens tekortschieten van de koper, volledig aan de verkoper is voldaan. ----------------------------------------------------------------------De koper heeft het recht over de producten te beschikken in het kader van zijn normale  bedrijfsuitoefening.
 3. De verkoper zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De koper zal aan de verkoper alle medewerking verlenen teneinde de verkoper in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product.

 

Artikel 8    Betaling

 1. Indien niet anders in  overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden binnen 14 dagen na de levering als  bedoeld in art. VI lid 3.---------------------------------------------Reparaties dienen bij het afhalen van de producten contant of per pin te worden voldaan.
 2. Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van de verkoper of op een door hem aan te wijzen rekening, en zonder aftrek of verrekening.
 3. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 4 punten  boven het promesse-disconto van de Nederlandse Bank en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 9    Reclamering en garantie

 1. Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, docht uiterlijk 14 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak aan de koper, in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de koper aan de verkoper te geschieden.-------------------------------------------------------------------------

 

Reclamering terzake van niet-zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van de in leden 2 en 3 bedoelde garantietermijn in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de koper aan de verkoper te geschieden.

 

Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen de verkoper terzake van  de betreffende gebreken.

 

Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar – en door consumenten  binnen 2 jaar – na de tijdige    reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

 1. Onverminderd en hierna gestelde beperkingen staat de verkoper in voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product en voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 6 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 en met uitsluiting van zichtbare gebreken.
 2. Lid 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke be- en verwerking en reparatie door de verkoper. Indien  be- en/of verwerking en/ of reparatie van het product door de verkoper plaatsvindt gaan de in leden 1 en 2 bedoelde termijnen in op de dag dat de be- en/of verwerking door de verkoper is voltooid, met dien  verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken.
 3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijke het gevolg zijn van:

             a: de niet-inachtneming door koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan     voorziende normale gebruik;

  b: normale slijtage;

  c: be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper;

  d: de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen;

  e: materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter be- en of verwerking zijn verstrekt,  waaronder  begrepen ter zetting verstrekte stenen;

  f: materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de  koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken;

  g: door de verkoper van derden  betrokken onderdelen, voor zover die derde geen garantie  aan de verkoper heeft verstrekt;

 1. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de verkoper met betrekking tot geen garantie – hoe ook genaamd – gehouden.------

 

Indien de koper zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de verkoper tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product of overgaat of doet overgaan, vervalt  elke  aanspraak uit hoofde van garantie.

 1. Indien de verkoper ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/ producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/ producten zijn eigendom.

 

Artikel 10    Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot nakoming van de in artikel IX van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
 2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de verkoper alsmede behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de verkoper, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. ---------------------------------------------------Op deze uitsluiting zal geen beroep worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.
 3. De verkoper is derhalve ook niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de koper ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

 

Artikel 11    Overmacht

 

            Onder overmacht wordt bij toepasselijkheid van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden     verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid- ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijven of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog,  oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de verkoper of diens leveranciers.

 

Artikel 12    Opschorting en ontbinding

 1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de verkoper gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding zal zijn. ---------------------------------------------------------Gedurende de opschorting is de verkoper bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor de uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 2. Zowel in geval  van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de verkoper gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend.-------------------------------------------In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de koper gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de verkoper bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de koper te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
 3. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de koper niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen is de verkoper gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. ---------------------------------------------------------------------------Gedurende de opschorting is de verkoper bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
 4. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar onder aftrek van de reeds voldane termijn en van de tengevolge van de opschorting door de verkoper bespaarde kosten, en is de verkoper bevoegd om ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de koper te doen opslaan.------------- -----------------------------In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar onder aftrek van de reeds voldane termijn en van de tengevolge van de opschorting door de verkoper bespaarde kosten, en is de koper gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de verkoper bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de koper te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
 5. De koper is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
 6. Voor workshops via internet gereserveerd en voor bestellingen via internet geldt de wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen.

 

Artikel 13       Zichtzendingen  

 1. Indien een aanbieding gepaard gaat met een zichtzending is de koper de daarmee gemoeide kosten verschuldigd indien geen overeenkomst tot stand komt.
 2. Een aanbieding met een zichtzending dient binnen acht dagen te worden geaccepteerd door de koper. Deze termijn voor acceptatie doet niet af aan de vrijblijvendheid van de aanbieding.
 3. De zichtzending is af-werkplaats voor rekening en risico van de koper. Bij het niet accepteren van de aanbieding met de zichtzending dient de zichtzending terstond door de koper op zijn kosten in goede staat te worden geretourneerd aan de verkoper.-----------------------------------------------------------------------Tot de ontvangst door de verkoper blijft de zichtzending voor rekening en risico van de koper.

 

Artikel 14        Beëindiging van de relatie

 1. Ingeval van liquidatie of opheffing van zijn bedrijf is de koper verplicht de verkoper daarvan vooraf in kennis te stellen
 2. Indien de relatie tussen koper en verkoper wordt beëindigd of indien de koper zijn onderneming aan anderen overdoet dienen zaken welke voorzien zijn van een merknaam eerst aan de verkoper te worden aangeboden. Indien de verkoper het aanbod van de koper aanvaardt, dan verplicht de verkoper zich dit te doen tegen zijn op dat moment geldende verkoopprijs minus genoten kortingen en behoudens vermindering wegens ouderdom en/ of beschadiging, mits alle facturen van verkoper door de koper zijn voldaan. Voor nog niet betaalde zaken zal, eveneens behoudens vermindering wegens ouderdom en/ of beschadiging, verrekening tegen de aanschafprijs gelden.

 

Artikel 15        Geschillen

 1. Bij geschillen naar aanleiding van aanbiedingen en/ of overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is bevoegd de rechter in het arrondissement waarin de verkoper woonachtig is
 2. Behoort een geschil als bedoeld in lid 1 tot de absolute competentie van de kantonrechter dan zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten.

 

Artikel 16        Klachtenprocedure

 

            1 Doel klachten procedure:

 

             Eenduidig aannemen, beoordelen en afhandelen van klachten.

 

            2. Betrokkenen

 

            Deze procedure is van toepassing op medewerkers van het secretariaat, docenten en organisatie van Goud- en Zilverwerk Schoonhoven

 

            3. Klachten
            De klachten kunnen betrekking hebben op:
            - de inschrijving, eventuele annulering en financiële afhandeling
            - de scholing (inhoud, accommodatie, catering).

 

            4. Aannemen en afhandelen van klachten

 

            Een klachtmelding kan worden gedaan via e-mail mail@zilverwerk.nl en komt bij het secretariaat binnen. Het secretariaat coördineert het zorgvuldig afhandelen van de klachtmelding. Voor de communicatie over en overdracht van gegevens met betrekking tot de klachtmelding wordt gebruik    gemaakt van e-mail. Een klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

 

      5. Registratie van klachten

 

      De klachten worden geregistreerd in een klachtenregister. De e-mail correspondentie wordt gedurende 2 jaar bewaard.

 

      6. Beoordelen van klachten

 

      Een klacht over de inschrijving, eventuele annulering en financiële afhandeling wordt, indien nodig, voorgelegd aan het secretariaat. In de meeste gevallen voorzien de algemene voorwaarden in de wijze van afhandeling.
      Een klacht over de inhoud van de cursus wordt voorgelegd aan de docent.
      Klachten over de accommodatie en/of catering worden beoordeeld door de directie

 

      7. Afhandeling van klachten

 

      Een klacht wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken afgehandeld. Indien de afhandeling langer zal duren wordt de klachtmelder hierover geïnformeerd, met toelichting en een indicatie van de doorlooptijd.

 

      8. Beroepsprocedure    
      Tegen de uitspraak van de klacht kan beroep worden aangetekend bij Mr. F. Visser “De Rijdende Rechter” of via nader overeen te komen arbitrage tussen partijen. Zijn onafhankelijke oordeel is bindend, eventuele consequenties worden door de Goud- en Zilverwerk zo spoedig mogelijk afgehandeld.

 

Artikel 17      Toepasselijk recht

 

            Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

 

Specifieke voorwaarden betreffende de workshops en cursussen.

Voor vragen of reserveringen

0182 38 79 57 info@goudenzilverwerk.nl

Wat nog meer mogelijk is:

Persoonlijke Trouwringen laten maken.
Workshop "Samen
RelatieRingenSmeden"
In opdracht vervaardigd Goud- en Zilverwerk
Uniek Groot Zilverwerk/ Objecten

Goud- en Zilverwerk Schoonhoven

Contactgegevens

Haven 70 A 2871 CR

Tel: 0182 38 79 57

Mail: info@goudenzilverwerk.nl

Copyright ©2019 Goud- en Zilverwerk Schoonhoven. Alle rechten voorbehouden. Webdesign door Internetbureau Antum